bcm43438kubg - BCM43438KUBG BCM43438 wifi IC for samsung J700 J700H J300

bcm43438kubg
 - BCM43438KUBG  BCM43438 wifi IC for samsung J700 J700H J300

Aliexpress >>>bcm43438kubg - BCM43438KUBG BCM43438 wifi IC for samsung J700 J700H J300